Yhdistyksen säännöt

§ 1.   Yhdistyksen nimi on Suomen Yleiskirurginen Yhdistys (SYY) ry, Finlands Allmänkirurgiska Förening (FAF) rf.  Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Association for General Surgery (FINAGS).

§ 2.   Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 3.   Yhdistyksen kieli on suomi.

§ 4.   Yhdistys on yhdistyslain alainen ja taloudelliseen hyötyyn pyrkimätön. Sen tarkoituksena on
a) ylläpitää ja edistää yleiskirurgista osaamista elektiivisessä ja päivystyskirurgiassa sekä kirurgisessa tehohoidossa.
b) yhdistää yleiskirurgian parissa työskenteleviä erikoislääkäreitä.
c) huolehtia jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta
Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja jäsenilleen kurssitoimintaa sekä osallistuu alan koulutustoimintaan ja tutkimukseen Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys antaa tarvittaessa alaa koskevia lausuntoja ja voi ottaa osaa julkiseen keskusteluun sekä harjoittaa alaa koskevaa julkaisutoimintaa.

§ 5.   Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys voi järjestää tieteellisten kokousten yhteydessä maksullisia näyttelyitä. Yhdistys voi ottaa myös vastaan lahjoituksia tai testamentteja ja se voi perustaa lahjoituksin tai muuten kertyneitä varojaan varten rahastoja, joiden tarkoitusperänä on tukea yllämainittuja toimintoja.

§ 6.   Yhdistyksen purkaminen voidaan tehdä vain vuosikokouksessa tai erikseen purkamista varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Purkaminen edellyttää vähintään kahden kolmasosan ääntenenemmistöä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava jollekin muulle samoja tarkoitusperiä harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muutoin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

§ 7.   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kutsua Suomessa laillistetun lääkärin, joka on osoittanut kiinnostusta ja ammatillista osaamista yleiskirurgian alalla. Jäsenyys astuu voimaan jäsenen suostumuksella heti hallituksen päätöksen jälkeen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voi hallitus kutsua myös Suomen kansalaisuutta vailla olevan ulkomaisen lääkärin, joka toiminnallaan on osoittanut kiinnostusta ja ammatillista osaamista yleiskirurgian alalla. Ulkojäsenillä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta. Varsinaiset ja ulkojäsenet suorittavat vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt kahtena vuonna jäsenmaksun maksamatta.

Jäsen voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos hän on syyllistynyt tekoon, joka on lakien tai hyvien tapojen vastainen, taikka jos hän on huomautuksista huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Päätös erottamisesta edellyttää kahden kolmasosan ääntenenemmistöä vuosikokouksessa.

§ 8.   Yhdistys voi valita vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsenen valinta päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta hänet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

§ 9.   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ja vähintään yksi ja enintään neljä muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä siten, että hallituksessa on, mikäli mahdollista, vähintään yksi jäsen kultakin Suomen yliopistolliselta erityisvastuualueelta. Hallitus valitsee keskuudestaan taloudenhoitajan. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa ja pysyvät toimissaan seuraavaan vuosikokoukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan vuosikokouksessa valita uudelleen kerran. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja johtaa puhetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen varoja hoitaa taloudenhoitaja.

§ 10.  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, kukin erikseen.

§ 11.  Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

§ 12.  Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy heinäkuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit tarkastaa sitä varten vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa ja kaksi  varatilintarkastajaa.

§ 13.  Vuosikokouksen ja yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus joko jäsenistölle lähetetyillä kirjeillä tai ilmoittamalla siitä Suomen Lääkärilehdessä tai jäsenistölle jaettavassa tieteellisessä julkaisusarjassa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta, joka pidetään marraskuun tai joulukuun aikana hallituksen valitsemassa paikassa. Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta.

§ 14.  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

  1.  Yhdistyksen vuosikertomus
  2.  Tilinpäätös ja tase
  3.  Tilintarkastajien lausunto
  4.  Tilinpäätöksen vahvistaminen
  5.  Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  6.  Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja muiden

       hallituksen jäsenten vaali

  1.  Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
  2.  Jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
  3.  Tulevan vuoden talousarvio
  4.  Tulevan vuoden toimintasuunnitelma

11.  Muut asiat

§ 15.  Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on erikseen ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.